Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

Symbol נכנס\לא נכנס לעסקה Date שורט\לונג מחיר כניסה TP SL אחוז רווח\הפסד תאריך סגירת הפוזיציה אחוז\רווח הפסד כולל בתיק נכון לתאריך 7.8.14
NUS נכנס 31.7.14 שורט 60$ 3$ 5% נסגר ב5.8.14
MU נכנס 31.7.14 שורט 31.17$ 0.30$ -1% נסגר ב31.7.14
TWTR נכנס 31.7.14 שורט 44.62$ 1$ -3.10% נסגר ב31.7.14
GNW נכנס 31.7.14 שורט 13.81$ 1$ 7.20% נסגר ב31.7.14
AMZN לא נכנס 31.7.14
RSG לא נכנס 1.8.14
PNR נכנס 1.8.14 שורט 63.5$ 0$ 0$  0% סטופ לוס נגרר נסגר ב4.8.14
OCN נכנס 1.8.14 שורט 30$ 3$ 10% נסגר ב4.8.14
RFMD לא נכנס 4.8.14
HCA נכנס 4.8.14 לונג 11.80$ 0$ 0$  0% סטופ לוס נגרר נסגר ב6.8.14
SPR נכנס 4.8.14 לונג 67$ 1$ -2.77% נסגר ב6.8.14
ARRS לא נכנס 4.8.14
NE נכנס 5.8.14 שורט 26.40$ 0.5$ -1.80% נסגר ב11.8.14
ALR לא נכנס 5.8.14
YY נכנס 5.8.14 לונג 82$ -1% נסגר ב5.8.14
CIE נכנס 6.8.14 שורט 14$ 0.5$ -3.57% נסגר ב11.8.14
VIV נכנס 6.8.14 שורט 18.70$ 0.25$ -1.35% נסגר ב6.8.14
TSU נכנס 6.8.14 שורט 24.30$ 0.3$ -1.23% נסגר ב11.8.14
NUS לא נכנס 7.8.14
BLMN לא נכנס 7.8.14
YOKU נכנס 7.8.14 לונג 19.50$ 2$ 10.25% נסגר ב11.8.14
GPOR נכנס 8.8.14 לונג 55$ עדיין נסחר
DISCA לא נכנס 8.8.14 שורט
LPI לא נכנס 8.8.14 שורט
DYN נכנס 11.8.11 לונג 27.7$ עדיין נסחר
BID לא נכנס 11.8.11 שורט
CSC לא נכנס 11.8.11 לונג
EPB לא נכנס 12.8.11 שורט
KMP לא נכנס 12.8.11 שורט
OCN נכנס 12.8.11 לונג 26.5$ 0.5$ -1.88%
KATE לא נכנס 13.8.11 שורט
ICPT נכנס 13.8.11 שורט 274$ 2$ 0.72%
THRX לא נכנס 13.8.11 לונג 22.9$ עדיין נסחר
KING 14.8.11 שורט
CREE 14.8.11 שורט
JDSU 14.8.11 שורט 14.03%


מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ