Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

אקספרטים / רובוטים למערכת המסחר מטה טריידר 3d-virtual-box4

בקטגוריה זו תוכלו למצא מגוון אסטרטגיות אוטומטיות לניהול תיק ההשקעות שלכם ,
אקספרטים יחודיים אשר פותחו על פי הנחות יסוד של ניתוח טכני בשילוב מינוף וניהול סיכונים מחושב .
לאקספרטים אלו פרמטרים הניתנים לשינוי לפי אופי ההשקעה ורמת הסיכון שהמשקיע מגדיר.
ניתן לשלב מספר אסטרטגיות ביחד וליצור תיק השקעות מגוון פרי פיתוחה של אקספרט אינווסט.

 • 	<a title="רובוט מסחר אוטומטי speed-macd" href="http://www.expertinvest.co.il/store/expertsmt4/speed-macd"> speed-macd</a>				speed-macd האקספרט מתבסס על עקרון העדר ומצטרף למגמת המתנד ממש לפני חיתוך נקודת ה-0 של המתנד

  daff

 • 		<a title="רובוט מסחר אוטומטי family pips" href="http://www.expertinvest.co.il/store/expertsmt4/family-pips/"> family pips </a> family pips האקספרט למסחר אוטומטי
  RSI העוקב אחר מתנד ה
  ומזהה סטיות בין מחיר הנכס ובין מגמת המתנד

  daff

 • <a title="רובוט מסחר אוטומטי Ashi Bars Target" href="http://www.expertinvest.co.il/store/expertsmt4/ashi-bars-target/"> Ashi Bars Target</a> Ashi Bars Target אקספרט המתבסס על צורת הנרות של Heiken Ashi
  מיועד להגנה על תיק ההשקעות אך בהחלט יכול לשמש כרובוט מסחר עצמאי
  daff

 • <a title="רובוט מסחר All in One" href="http://www.expertinvest.co.il/store/expertsmt4/all-in-one/"> All in One - רובוט מסחר </a> All in One - רובוט מסחר אקספרט המשלב מספר עקרונות טכניים חשובים באופן התנהגות הנרות בשוק המט"ח ומתבסס על אפשרות המינוף שהברוקר מציע

  daff

 

 backarבחזרה לעמוד – חנות הפיתוחים       homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסטמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ