Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מתנדים / אינדיקטורים למטה טריידר 43d-virtual-boxdts

בקטגוריה זו תוכלו למצא מגוון מתנדים ומערכות איתותים אשר יסיעו לכם בעת קבלת החלטות השקעה מתנדים יחודיים אלו, יוכלו לעזור לכם בבחירת כיוון השוק, יציאה בזמן מעסקאות, הצבת פקודות עצירת הפסד ולקיחת רווח מחושבות יותר, נתונים של חישובי ביטחונות ומינוף עוד בחנות תוכלו למצא מגוון כלים יחודיים למגוון סגנונות מסחר ומערכות איתותים למסחר חצי אוטומטי פרי פיתוחה של אקספרט אינווסט

בקרוב יעלו מוצרים

backarבחזרה לעמוד – חנות הפיתוחים homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסטמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ