Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

תוצאות שירות האיתותים

Symbol
נכנס\לא נכנס לעסקה
Date
שורט\לונג
מחיר כניסה
TPSL
אחוז רווח\הפסד
תאריך סגירת הפוזיציה
אחוז\רווח הפסד כולל בתיק נכון
NUS
נכנס
31.7.14
שורט
60$
3$
5%
נסגר ב5.8.14
MU
נכנס
31.7.14
שורט
31.17$
0.30$
-1%
נסגר ב31.7.14
TWTR
נכנס
31.7.14
שורט
44.62$
1$
-3.10%
נסגר ב31.7.14
GNW
נכנס
31.7.14
שורט
13.81$
1$
7.20%
נסגר ב31.7.14
AMZN
לא נכנס
31.7.14
RSG
לא נכנס
1.8.14
PNR
נכנס
1.8.14
שורט
63.5$
0$
0$
0% סטופ לוס נגרר
נסגר ב4.8.14
OCN
נכנס
1.8.14
שורט
30$
3$
10%
נסגר ב4.8.14
RFMD
לא נכנס
4.8.14
HCA
נכנס
4.8.14
לונג
11.80$
0$
0$
0% סטופ לוס נגרר
נסגר ב6.8.14
SPR
נכנס
4.8.14
לונג
67$
1$
-2.77%
נסגר ב6.8.14
ARRS
לא נכנס
4.8.14
NE
נכנס
5.8.14
שורט
26.40$
0.5$
-1.80%
נסגר ב11.8.14
ALR
לא נכנס
5.8.14
YY
נכנס
5.8.14
לונג
82$
-1%
נסגר ב5.8.14
CIE
נכנס
6.8.14
שורט
14$
0.5$
-3.57%
נסגר ב11.8.14
VIV
נכנס
6.8.14
שורט
18.70$
0.25$
-1.35%
נסגר ב6.8.14
TSU
נכנס
6.8.14
שורט
24.30$
0.3$
-1.23%
נסגר ב11.8.14
NUS
לא נכנס
7.8.14
BLMN
לא נכנס
7.8.14
YOKU
נכנס
7.8.14
לונג
19.50$
2$
10.25%
נסגר ב11.8.14
GPOR
נכנס
8.8.14
לונג
55$
2.63%נסגר ב15.8.14 במחיר 56.45$ לאחר 5 ימי מסחר
DISCA
לא נכנס
8.8.14
שורט
LPI
לא נכנס
8.8.14
שורט
DYN
נכנס
11.8.14
לונג
27.7$
3.61%נסגר ב18.8.14 במחיר 28.70$ לאחר 5 ימי מסחר
BID
לא נכנס
11.8.14שורט
CSC
לא נכנס
11.8.14לונג
EPB
לא נכנס
12.8.14שורט
KMP
לא נכנס
12.8.14שורט
OCN
נכנס
12.8.14לונג
26.5$
0.5$
-1.88%
KATE
לא נכנס
13.8.14שורט
ICPT
נכנס
13.8.14שורט
274$
2$
0.72%-
THRX
לא נכנס
13.8.14
לונג
22.90$0.61%-
KING
נכנס
14.8.14שורט
13.9$0.5$3,5%-
CREE
נכנס
14.8.14שורט
44.80$0.60%-נסגר ב22.8.14
JDSU
נכנס
14.8.14שורט
10.90$0.25$2.29%-
WACלא נכנס15.8.14לונג
EXXIנכנס15.8.14שורט
15.70$
DANGנכנס15.8.14שורט
14.10$
GDPנכנס18.8.14לונג
18.21$19.34$6.2%נסגר ב26.8.14
WBלא נכנס18.8.14
JWNלא נכנס18.8.14
DGנכנס19.8.14לונג64.20$63.52$1.05%-נסגר ב27.8.14
GPROנכנס19.8.14לונג42.34$45.29$6.92%נסגר ב27.8.14
BITAנכנס19.8.14לונג83.61$1%-נסגר ב28.8.14
TJXנכנס20.8.14לונג58.60$59.64$1.77%
MBIלא נכנס20.8.14לונג
JMEIנכנס20.8.14שורט33.10$1$3-%
YOKUנכנס21.8.14שורט19.520.012.61%-נסגר ב28.8.14
BITAנכנס21.8.14שורט78.40$1$1.21%-
AEOנכנס21.8.14לונג13.15$14.03$6.69%נסגר ב28.8.14
SHLDנכנס22.8.14שורט$331$3%-
SNPSנכנס22.8.14לונג$42.551$2.35%-
INOנכנס22.8.14לונג10.60$0.25$2.35%-
GMCRנכנס25.8.14לונג134$133.32$0.5%-נסגר ב29.8.14
DYNנכנס25.8.14שורט32$1$3%-
CRMלא נכנס25.8.14לונג
FEYEלא נכנס26.8.14שורט
BITAנכנס26.8.14לונג91$4$4.39%
LNGנכנס26.8.14לונג77.50$4$5.16%
Xלא נכנס27.8.14לונג
SLCAנכנס27.8.14לונג$684$5.88%
ANFנכנס27.8.14לונג45$41.87$6.95%-
LPIלא נכנס28.8.14שורט22.89$
ARUNנכנס28.8.14שורט21$20.98$0.1%נסגר ב5.9.14
GRMNנכנס28.8.14שורט54.40$53.27$2.07%נסגר ב5.9.14
WSMנכנס29.8.14שורט65.90$64.04$2.82%נסגר ב8.9.14
SIGנכנס29.8.14שורט116$2$1.71%
GPROנכנס29.8.14לונג49$4$8.16%
CZZנכנס1.9.14לונג14.50$
NUSנכנס1.9.14שורט44.50$
MNKנכנס1.9.14לונג81.50$
TSLAנכנס3.9.14לונג286$3$1.04%-
MPELנכנס3.9.14שורט27.30$0.50$1.83%-
RFMDנכנס3.9.14ללונג12.8$0.5$3.90%-
AMXנכנס5.9.14לונג26$0.51.92%-
KINGנכנס5.9.14שורט12.96$$0.53.85%-
YYנכנס5.9.14לונג92.20$1$1.08%-
MBLYנכנס8.9.14לונג50$5$10%
SALEנכנס8.9.14שורט17.60$
GPROנכנס8.9.14לונג59$4$6.77%
TWTRלא נכנס9.9.14לונג
CLFלא נכנס9.9.14שורט
CENXלא נכנס9.9.14לונג
GPROנכנס15.9.14לונג1$1.4%
THRXנכנס15.9.14שורט18.88$
DATAלא נכנס15.9.14לונג
GLNGנכנס16.9.14לונג68.5$5$7.29%
NPSPנכנס16.9.14שורט27.10$27.25$0.55%-
CTLTנכנס16.9.14לונג25.05$0.5$2%-
MBLYנכנס17.9.14לונג50.70$1$2%-
HLFנכנס17.9.14שורט44.50$1$2.22%-
Xלא נכנס17.9.14לונג41.70$
DRCנכנס18.9.14לונג73$5$6.84%
RAXנכנס18.9.14שורט32.38$
DDנכנס18.9.14לונג69.78$71.79$2.8%
MDVNנכנס22.9.14לונג103.5$2$1.93%
TIBXנכנס22.9.14שורט19.20$0.5$2.6%-
VRTXלא נכנס22.9.14לונג106.00$
CLXלא נכנס23.9.14לונג98.5$
HLFלא נכנס23.9.14שורט38.5$
VRTXלא נכנס23.9.14לונג
GPROנכנס24.9.14לונג73.5$5$6.8%
ASNAנכנס24.9.14שורט13.61$$12.964.77%
TTPHנכנס24.9.14לונג19$20.85$7.8%
CFלא נכנס29.9.14לונג208.50$
FINLנכנס29.9.14שורט25$0.5$2%-
NKEנכנס29.9.14לונג90$1$1.11%
DWAלא נכנס30.9.14לונג
KNנכנס30.9.14שורט25.85$0.5$1.93%-
MBLYנכנס30.9.14לונג55$1$1.80%-
GPROלא נכנס1.10.14לונג95$
CARנכנס1.10.14שורט54$49.99$7.4%
ETPנכנס1.10.14לונג64.20$1$1.55%-
RIOלא נכנס7.10.14לונג51.50$
LVNTAנכנס7.10.14שורט$32.0029.99$6.28%
HLFלא נכנס7.10.14לונג47.50$
CAMPלא נכנס 8.10.14לונג
TCSנכנס8.10.14שורט16$0.5$3.21%-
KOנכס8.10.14לונג44$1$2.27%-
VTRנכנס 13.10.14לונג66$67.63$2.46%
INFYנכנס13.10.14לונג64$1$1.52%-
ALNYנכנס14.10.14לונג89.25$1$1.12%-
CSXלא נכנס14.10.14
LPIנכנס14.10.14לונג17.50$$0.52.85%-
MJNלא נכנס20.10.14לונג
AUנכנס20.10.14שורט10$0.5$5%
NAVIנכנס20.10.14לונג18.6$$18.841%
SHLDנכנס21.10.14לונג35$
NCRלא נכנס21.10.14שורט
LBנכנס21.10.14לונג69.50$3$
AFSIנכנס22.10.14לונג50$
OCNלא נכנס22.10.14שורט
LTRPAנכנס22.10.14לונג31.60$1$3.1%
LEGנכנס27.10.14לונג37.95$2$
SYNAלא נכנס27.10.14שורט
Nנכנס27.10.14לונג103.5$3$2.89%
KMXנכנס29.10.14לונג56.5$1$
FCXנכנס29.10.14שורט28.5$27.13$4.80%
AFSIללא נכנס29.10.14לונג
JMEIנכנס3.11.14לונג27.10$0.5$1.84%-
NEMנכנס3.11.14שורט18.5$0.5$2.70%
TTWOלא נכנס3.11.14לונג26.70$
AUלא נכנס4.11.14לונג10.30$
ATWנכנס4.11.14שורט38$
BXPנכנס4.11.14לונג128.70$2$1.5%
KINGנכנס5.11.14לונג13.10$
TXRHנכנס5.11.14לונג31.30$
BABAנכנס5.11.14לונג107$4$3.7%
DVNנכנס6.11.14לונג62.50$3$4.8%
ZUלא נכנס6.11.14שורט
AWAYנכנס6.11.14שורט28.50$0.5$1.7%
MNSTלא נכנס10.11.14לונג108.60$
IRMלא נכנס10.11.14לונג38.10$
SYFנכנס10.11.14לונג28.20$29.13$3.2%
YHOOנכנס11.11.14לונג49.70$1$2%-
IDTIנכנס11.11.14לונג18.40$0.5$2.7%-
EQIXלא נכנס11.11.14לונג219$
FMSAנכנס13.11.14לונג13.70$0.5$3.64%-
FSLRלא נכנס13.11.14לונג49.10$
CDKנכנס13.11.14לונג40.80$1$2.5%-
RIGנכנס17.11.14שורט25.50$עדיין נסחר
NUSנכנס17.11.14שורט38.60$עדיין נסחר
SDRLלא נכנס17.11.14שורט20.20$
EXHנכנס18.11.14שורט38.60$עדיין נסחר
DNRנכנס18.11.14שורט10$עדיין נסחר
HALנכנס18.11.14שורט49$עדיין נסחר
TSOנכנס24.11.14לונג78$עדיין נסחר
GMEנכנס24.11.14שורט37$עדיין נסחר
ARUNלא נכנס24.11.14שורט18.60$
DPLOנכנס25.11.14לונג28$
RCPTלא נכנס25.11.14לונג130$
TSEMנכנס25.11.14לונג13$
RIGנכנס26.11.14שורט25.20$2$7.9%
ECנכנס26.11.14שורט24$עדיין נסחר
NBRנכנס26.11.14שורט15.5$עדיין נסחר
67%


מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ