Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

תקנון Iexpert

תקנון למצטרפי Iexpert

הריני נותן בזה את הסכמתי בהזנתי את השדות ההרשמה לשירות לכך כי מעת לעת ישלחו אלי על ידי אקספרט אינווסט, (להלן:”החברה”) ו/או על ידי מי מטעמה חומרים ונתונים הנושאים אופי מקצועי או שיווקי ואשר עשויים להוות דבר פרסומת ו/או מידע על נכסים פיננסיים, וזאת באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני או כל אמצעי תקשורת אחר, לפי הפרטים המופיעים מעלה. ידוע לי כי על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, על החברה לקבל הסכמתי לקבלת דבר פרסומת כאמור וכי באישורי זה הנני מאשר קבלת דברי פרסומת ותכנים כאמור. ידוע לי כי כל שעליי לעשות כדי להסיר את עצמי מרשימת התפוצה הוא לשלוח מייל בקשה עם פרטי לכתובת Iexpert@expertinvest.co.il

אנא השאר את פרטיך ותוכל כבר מהיום מהיות להנות ממגוון כלים מתקדמים למסחר

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

 אני מסכים לתנאי התקנון לצפיה בתקנוןמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ