Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

פיתוח תוספים לטרייד 1

כדי שתוכלו להנות מפיתוחי התוספים למערכת של טרייד 1 עלייכם להצטרף לשירותי ה API שהחברה מציעה

להלן נמוצרים המותאמים למערכת המסחר של טרייד 1:

  • <a title="יצוא נתונים - AmiBroker" href="http://www.expertinvest.co.il/store/israelistockdevelopment/ami-broker/ ">יצוא נתונים - AmiBroker</a> יצוא נתונים - AmiBroker גרפים של הבורסה הישראלית בתוכנת הגרפים AmiBroker
    התוכנה מאפשרת בניית סיסטמים וניתוח טכני מתקדם על מדד הגלום, אינדקס, בנקים, תל אביב 100, אופציות מעוף ועוד
    daff

  • <a title="יצוא נתונים - NinjaTrade" href="http://www.expertinvest.co.il/store/israelistockdevelopment/ninja-trade ">יצוא נתונים - NinjaTrade</a> יצוא נתונים - NinjaTrade גרפים של הבורסה הישראלית בתוכנת הגרפים NinjaTrade
    התוכנה מאפשרת בניית סיסטמים וניתוח טכני מתקדם על מדד הגלום, אינדקס, בנקים, תל אביב 100, אופציות מעוף ועוד
    daff

 

בקרוב באתר:

מספר תוספים מעולים לסוחרי האופציות והמניות

 מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ