Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

הסטוריה להורדה (מט”ח)

נתונים הסטורים של צמדי מטבעות להורדהhistorical-FOREX-data

עכשיו גם אתם יכולים לערוך בדיקות ולצפות בגרפים של צמדי מטבעות גם עם הברוקר שלכם לא מאפשר זאת.
ניתן לייבא את נתוני ההסטוריה לתוכנת המטה טריידר  או לכל תוכנה אחרת המאפשרת יבוא נתונים.

הנתונים המוצעים להורדה מותאמים לגרף דקה ומתעדכנים כל סוף חודש

מקור הנתונים:     Forexite. Ltd  , הורדה משרת: forextester.com

מדריך יבוא הנתונים למטה טריידר יעלה בקרוב.

כדי להוריד את הנתונים לחץ על הורד בצמד הרצוי

צמדתאריך הנתוניםלינק להורדה

AUD/JPY

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

AUD/USD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

CHF/JPY

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

EUR/CAD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

EUR/CHF

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

EUR/GBP

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

EUR/JPY

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

EUR/USD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

GBP/CHF

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

GBP/JPY

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

GBP/USD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

NZD/JPY

ינואר 2003 - סוף החודש שעבר

הורד

NZD/USD

ינואר 2003 - סוף החודש שעבר

הורד

USD/CAD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

USD/JPY

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

USD/CHF

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

XAG/USD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורד

XAU/USD

ינואר 2001 - סוף החודש שעבר

הורדמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ